Integritetspolicy

Personuppgifter

Asedo Online AB (”Asedo”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

Asedo värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är Asedos målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Asedo samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Personuppgiftsansvarig

Asedo Online AB, (”Asedo”/”vi”), 559099-7127, Box 47110, SE-100 74 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Privatpersoner
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Sajten genom cookies. De personuppgifter som Asedo behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, IP-adress och telefonnummer. Betal- och kreditkortsnummer behandlar och lagrar vi inte, utan det lagras hos vår PSP Adyen. 

Företag
Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. Asedo samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och Asedo.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Privatpersoner
Uppgifterna kan användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du inte invänt mot detta. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Sajten, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, överförs till andra bolag inom Asedo´s koncern och tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Användningen av uppgifterna kan innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag inom Asedo´s koncern i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. Asedo iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på Sajten i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av Asedo´s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Företag
Asedo behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.

Genom att företaget har skapat ett företagskonto hos Asedo har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Dustin skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter såsom certifieringsteknik för webbläsare. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

Asedo använder sig även bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. I syfte att förhindra obehörig åtkomst vid behandling av ditt betal- eller kreditkortsnummer används även envägskryptering.

Hur länge sparas mina personuppgifter?

Om du samtyckt till att vara registrerad kund/medlem hos Asedo sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund genom att kontakt vår kundservice. Om du inte registrerar dig som kund/medlem sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Asedo´s åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans och garantiåtaganden.

Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter

Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Sajten. Den kan alltså inte skickas per e-post.

Asedo vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Asedo förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Asedo korrekta uppgifter genom att kontakta oss. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas. 

Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Länkar

Asedo kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Asedo’s kontroll, och webbplatser utanför Asedo´s kontroll kan länka till Sajten. Även om Asedo försöker säkerställa att Asedo enbart länkar till webbplatser som delar Asedo´s personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Asedo inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.

<< Tillbaka till föregående sida