Försäljningsvillkor Företag

Allmänt

Asedo Online AB (559099-7127) har som ambition att alltid ge hög service till våra kunder, och därför arbetar vi efter nedanstående köp- och leveransvillkor. Vid frågor, funderingar eller annan feedback vänligen kontakta oss.

Tillämplighet

Asedo Online ABs Allmänna försäljningsvillkor – Företag gäller för leverans av produkt, tjänst och/eller Office 365 supporttjänst till kund från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare av Asedo publicerade försäljningsvillkor. De gäller dig som handlar hos oss som företag.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt, tjänst respektive Office 365 supporttjänst återfinns under respektive rubrik nedan. Vidare återfinns allmänna bestämmelser under särskild rubrik tillämpliga på samtliga leveranser.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

Om du handlar som konsument så gäller istället Allmänna Försäljningsvillkor – Privatkund.

Produktinformation

Varorna som presenteras på Asedo Online ABs webbsida utgör Asedos ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Asedos webbsida och i övriga publikationer har informationen på webbsidan företräde.

Priser

Priserna på Asedo.se (Företagskund) uppdateras i realtid, anges i SEK och visas exklusive moms. Frakt tillkommer på varje beställning enligt nedan. Asedo Online AB äger rätt att ändra priserna på hemsida och övriga publikationer utan föregående avisering. Mellan Asedo Online AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt överenskommits.

Betalning

Försäljning sker mot kontokort utfärdat i Sverige, delbetalning eller genom faktura. Betalalternativet Asedo Faktura erbjuds endast till för Asedo Online AB sedan tidigare kända kunder. Fakturering sker efter särskild kreditprövning. Betalning kan även erläggas genom finansiering via partner.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Asedo Online ABs bankgiro senast tio (10) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning har Asedo Online AB rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift och inkassoavgift, innefattande indrivningskostnader.

Asedo Online AB tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden vill betala med Asedo Faktura. Felaktigheter i en faktura från Asedo Online AB måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Asedo Online AB.

Produkterna förblir Asedo Online ABs egendom till dess full betalning erlagts.

Om det finns skäligt tvivel avseende kundens betalningsförmåga, har Asedo Online AB rätt att förkorta kredittiden, kräva förskottsbetalning eller annan säkerhet för framtida leveranser.

Läs mer om våra olika betalningsalternativ här.

Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Asedo Online AB accepterar du dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa villkoren i sin helhet.

Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerat som ”Tack för din beställning” via e-post. Detta mail utgör information om innehållet i beställningen. I samband med att ordern expedieras från Asedo Online AB´s eller aktuell distributörs lager, erhåller Kunden via e-post besked att ordern är på väg samt faktura. Bindande avtal mellan parterna kommer till stånd vid mail med notis att ordern är på väg till kunden – dock är kunden bunden av sin order efter orderläggning.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga order. Den totala fraktkostnaden räknas ut i kassan innan order läggs då det framgår vad varorna vägen på vilket sätt varan/varorna kan skickas. Grundfrakten är alltid 159 kr exkl. moms per order om inget annat anges. Undantag även för gods som levereras på pall (tex. LCD & Plasma TV > 22″) debiteras 499 kr exkl. moms.

Varor kan ej avhämtas hos Asedo Online AB.

Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Asedo Online AB eller distributör anlitad transportör eller budfirma med leveransvillkor: Fritt Asedo Online ABs lager. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Asedo Online AB till transportör.

Asedo Online AB bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

När order har behandlats på distributörs lager finns det ingen möjlighet att ändra leveransadress.

Fel vid beställning

Asedo ansvarar inte för den information som anges på specifikationerna som kommer från respektive tillverkare och distributör och som inte direkt anges från Asedo. Vid osäkerhet, kontakta Asedo innan order. Speciella fall kan retur av varor eller annullering av order ske efter att detta skriftligt avtalats, och denna rätt omfattar i så fall enbart lagervaror i obrutna originalförpackningar. Beställningsvaror samt order på persondatorer eller bärbara datorer kan inte annulleras och tas inte i retur. Asedo Online AB förbehåller sig rätten till att vid retur av varor eller annullering av order ta ut en returavgift på 15 % av fakturabeloppet, dock minst 600 SEK exkl. moms samt att varorna krediteras till gällande dagspriser.

Ständigt mörka/lysande pixlar på TFT-skärmar

På alla produkter med s.k. platt bildskärm (TFT) finns risken att det kan finnas ständigt lysande eller ständigt mörka pixlar redan vid leverans av produkten. Detta är inte att betrakta som ett fel i varan i sig utan hänförts till kvalitetsmässiga variationer i bildelementen som uppstår under tillverkningen. Antal tillåtna ständigt lysande/mörka pixlar varierar mellan tillverkarna men de flesta håller sig till standarden ISO 13406-2 (TFT-skärmar, skärmar på bärbara datorer, etc. räknas till klass II bildelement om inte annat framgår av produktinformationen). Ständigt lysande/mörka pixlar kan även uppstå efter en tids användning av skärmen. Även detta är normalt och faller inte under garanti såvitt inte antalet överstiger det tillåtna antalet enligt ISO 13406-2 eller respektive tillverkares garantivillkor. Asedo Online AB lämnar inga ytterligare garantier avseende ständigt lysande/mörka pixlar än den av tillverkaren specificerade.

Reklamation och Garanti

Kunden ska vid mottagandet kontrollera produkten/leveransen. För att få åberopa att en produkt/leverans är felaktig eller saknas i leverans ska kund omedelbart efter det att denne upptäckt felet reklamera felet till Asedo, dock senast 4 dagar från leveransdatum samt på visst angivet sätt returnera produkten.

Reklamation och garantiärende erbjuds av respektive tillverkare och gällande garantivillkor för dessa (EJ av Asedo Online  AB). Garantitiden kan även skilja sig åt mellan olika produkter, detta specificeras i produktinformationen. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art, där de flesta fall hanteras av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker. Asedo Online AB står inte för reserv- eller reparationsdelar under garantitiden.

Garantierna delas in i:
1. DOA, produkten fungerar ej vid uppackning
2. Normal garanti.
Kunden har aldrig bättre rätt mot Asedo Online AB än vad Asedo Online AB har mot respektive tillverkare och distributör.

Vid reklamation ska kund kontakta Asedo Online AB för instruktioner om hur de ska hantera reklamationsärendet. Observera att ett erhållande av ärendenummer inte är att likställa med godkänd reklamation. Ärendenumret är giltigt under 14 dagar under vilken tid produkten ska ha kommit distributör tillhanda. Vid retur av produkten ska returfrakten till distributör vara betald.

Vid felaktig reklamation har Asedo Online AB rätt att återsända produkten till kunden och att ta ut fraktavgift. Returer ska återsändas väl förpackade i godkänt emballage (t ex brun wellpappkartong). Kunden står risken för produkten vid transport. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras kund. Asedo förbehåller sig rätt till produktkontroll av produkten samt debitering av testavgift om produkten inte skulle vara felaktig och reklamationen därmed inte accepteras.

Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende. Den gäller inte heller vid yttre åverkan på produkten, som till exempel tappskador, fukt eller till följd utav åska. För mer specifik information om din produkts garanti var god se i bruksanvisningen till produkten.

Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter, vilket specificeras i produktinformationen för respektive produkt. Garantiärenden hanteras av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt du är intresserad av innan köp om du är osäker.

Asedo Online AB lämnar inga ytterligare garantier utöver respektive tillverkares specificerade garantivillkor.

Transportskador

Kunden ska vid mottagandet kontrollera de levererade produkterna. Transportskada ska på ankomstdagen av leveransen anmälas till transportör samt till Asedo. Eventuell transportskada ska anmälas omgående till Asedo. Dolda transportskador som inte upptäckts eller borde ha upptäckts vid leveransen, ska reklameras så snart det kan ske och under alla förhållanden inom en vecka från mottagandet av leveransen. Om kund inte reklamerar transportskador inom angivna tidsfrister förlorar kunden rätten att göra gällande anspråk mot transportören och Asedo Online AB.

Ansvar för fel

Föreligger fel som Asedo Online AB ansvarar för åtar sig Asedo Online AB att, efter eget val, avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen. Asedo Online AB har rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.

Asedo Online ABs ansvar vid fel i produkt är begränsat till vad som anges ovan och kunden kan inte rikta andra anspråk mot Asedo Online AB med anledning av fel. Asedo Online AB ansvarar under inga omständigheter för indirekta skador eller följdskador, såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst, eller andra skador till följd av omöjlighet eller svårighet att använda datorer eller information, eller för förlust av data.

Det totala ansvar som kan uppkomma för Asedo Online AB gentemot kund (inklusive ansvar för handlingar eller underlåtenhet av Asedo Online ABs anställda, representanter eller underleverantörer samt ansvar relaterat till prisavdrag, omleverans eller liknande) är begränsat till det totala pris som betalats av kunden för produkter under den senaste tolv (12) månadsperioden.

Teknisk support

För teknisk support – användarstöd – allmänt eller vid fel i vara, har Asedo Online AB rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor. Asedo Online AB kan ej tillhandahålla support på produkter.

Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

Kontaktuppgifter till respektive tillverkare/leverantör finner du här.

Särskilda villkor för programvaror

Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.

Vid köp av nyttjanderätt och/eller licens till programvara gäller respektive tillverkares eller licensgivares villkor. Villkoren kan medfölja eller ingå i programvaran. Med anledning av ovanstående accepterar Asedo Online AB inget ansvar för försäljning av programvara, innefattande, men inte begränsat till, garanti rörande lämplighet eller immateriella rättigheter.

Immateriella rättigheter

Innehållet på Asedo’s webbsida ägs av Asedo Online AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från Asedo Online AB.

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av Asedo Online AB.

Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på Asedo Online AB:s webbsida möjliggör för besökare att lämna webbsidan. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av Asedo och Asedo bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. Asedo tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från Asedo av aktuell webbsida.

Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Asedo Online  ABs webbsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. Genom att ge sina inloggningsuppgifter till någon annan bekräftar kunden därmed att den personen äger rätt att lägga beställningar i kundens namn och att kunden är betalningsskyldig för sådana beställningar i förhållande till Asedo Online  AB. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kundkontot vara behöriga att lägga beställningar för kundens räkning. Om kund misstänker att någon obehörig person har tillgång till dennes inloggningsuppgifter, åligger det kunden att omedelbart meddela Asedo Online AB detta samt byta sitt lösenord.

Personuppgifter

När Asedo Online AB är personuppgiftsansvarig

Asedo Online AB kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter och tjänster att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamål och på de villkor som framgår av Asedo Online ABs integritetspolicy. Genom att skapa ett företagskonto hos Asedo Online AB bekräftar kunden att kunden har informerat berörda företagsrepresentanter om Asedo Online ABs behandling av deras personuppgifter och inhämtat deras samtycke till behandlingen.

När Asedo Online AB agerar personuppgiftsbiträde åt kunden

I de fall Asedo Online AB behandlar personuppgifter för Kundens räkning gäller följande.

Kunden är ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker i enlighet med svensk lag. Asedo Online AB får endast behandla personuppgifter i enlighet med kundens skriftliga instruktioner och inte för några andra ändamål.

Asedo Online AB ska vidta de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de personuppgifter som behandlas för kundens räkning. Fjärrdiagnostik eller motsvarande förfarande får utföras av Asedo Online AB efter kundens (dvs. inte varje enskild slutanvändares) skriftliga medgivande. Asedo Online AB ska utan oskäligt dröjsmål underrätta kunden vid upptäckt av fullbordade fall av eller försök till obehörig åtkomst, förstörelse eller ändring av kundens personuppgifter.

Om behandlingen av personuppgifter sker via kundens utrustning åtar sig kunden att tillse att de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna finns på plats.

Asedo Online AB får avtala med underbiträde om uppfyllande av Asedo Online ABs åtaganden om behandling av personuppgifter inom ramen för avtalet. Asedo Online AB svarar i dessa fall för att underbiträdets hantering av personuppgifter sker i enlighet med kundens instruktioner och att underbiträdet är bunden av motsvarande villkor som Asedo Online AB enligt detta avsnitt. Asedo Online AB ska på kundens skriftliga begäran meddela kunden vilka underbiträden som behandlar personuppgifter för kundens räkning och i vilket land behandlingen äger rum. Kunden har rätt att frånträda avtalet om kunden motsätter sig ett visst underbiträde.

Asedo Online AB har rätt att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES så länge detta är förenligt med svensk lag. Om ett underbiträde kommer att behandla personuppgifter i ett land utanför EU/EES ska Asedo Online AB tillse att underbiträdet undertecknar EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare i tredje land eller liknande skriftligt avtal om det saknas en annan laglig grund för överföringen. Asedo Online AB ska ha rätt att som ombud för kunden underteckna det avtalet.

Kunden har rätt att en (1) gång per år, och senast inom tre (3) månader från det att uppdraget slutfördes, begära att få ta del av logghistorik och annan dokumentation som behövs för att säkerställa att Asedo Online AB lever upp till kundens krav på personuppgiftsbehandlingen och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder. Granskningen ska ske på kundens egen bekostnad och, om Asedo Online AB begär det, genom en oberoende tredje man. Asedo Online AB ska tillåta de inspektioner som myndighet enligt lag kan kräva för personuppgifters behandling. Asedo Online ABs kostnader i samband med genomförande av sådan granskning får debiteras kunden.

Tillämplig lag och tvist

Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska (”SCC”) också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Asedo Online AB ska därtill alltid ha rätt att ansöka om betalningsföreläggande eller väcka talan beträffande utebliven betalning vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Force majeure

Asedo Online AB äger gentemot kunden rätt att utan ersättningsskyldighet inställa, inskränka eller uppskjuta leverans i den mån fullgörande av leveransen omöjliggörs eller väsentligen försvåras eller fördyras på grund av omständigheter utanför Asedo Online ABs kontroll, såsom krigsliknande händelser, uppror och oroligheter, avbrott i allmänna förbindelser, export- och importrestriktioner, laglig reglering eller annat påbud av myndighet i Sverige eller utlandet, strejk, lockout, blockad eller annat arbetshinder, eldsvåda, explosion eller annan olyckshändelse, eller för fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av ovan nämnda omständigheter.

Övrigt

Asedo Online AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i angivna tekniska specifikationer, leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Asedo Online ABs webbsida utgör inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden. Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inte annat anges.

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet eller rättigheter och skyldigheter hänförliga till avtalet utan Asedo Online ABs skriftliga samtycke.

Aktuella erbjudanden gäller så länge lagret räcker, om inget annat anges. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Asedo Online AB rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Med hänsyn till kundens förståelse kan även priserna på bekräftade beställningar ändras av omständigheter som Asedo Online AB inte rår över (valutaändring, ändring av moms, leverantörskampanjer eller ev. övriga prisfel).

Asedo Online ABs förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.