Trygg e-handel

Varför finns Trygg e-handel?

Syftet med Trygg e-handel är att skapa tydligare, enklare och enhetligare riktlinjer för vad som gäller vid e-handel - både för dig som konsument men även för e-handlaren. När du ser en Trygg e-handelssymbol i anslutning till en e-handlare skall du kunna lita på att du kan handla tryggt och säkert i webbutiken.

Hur fungerar Trygg e-handel och hur säkerställer man att e-handlaren är pålitlig?

För att ansöka om att bli en godkänd Trygg e-handlare måste företagets VD skriftligen intyga att företaget lever upp till de 12 punkter som ligger till grund för att få nyttja symbolen. Därefter besiktigas webbutiken av ett fristående företag för att se om e-handlaren har rätt att få utnyttja Trygg e-handelssymbolen på sin webbplats och i eventuell marknadsföring. 

Om en konsument klickar på symbolen skall denne komma till www.tryggehandel.se där de kan se status om den specifika e-handlaren samt vilka krav som ställs på denne. Kontrollen av e-handlaren är i första hand självsanerande, d.v.s. det är konsumenterna som rapporterar till Trygg e-handel om en godkänd e-handlare inte skulle leva upp till de uppställda kraven. Men Trygg e-handel kommer även att göra löpande stickprov för att kontrollera att kraven efterlevs. 

Vilka krav ställer vi på e-handlarna?

Vem som helst får inte utnyttja Trygg e-handelssymbolen. Endast de e-handlare som garanterar att de lever upp till följande 12 punkter har rätt att bära symbolen. Skulle en godkänd Trygg e-handlare bryta mot någon av dessa punkter förlorar de rätten att bära symbolen. Nedanstående punkter utgör grundkravet för att bli godkänd som en Trygg e-handelsbutik.

1. Företagsuppgifter
Det skall tydligt framgå företagets fullständiga namn samt juridiska person (om detta är något annat), organisationsnummer, gatuadress, e-postadress och/eller telefonnummer dit konsumenten kan framställa eventuella klagomål. Om man har speciella öppettider för sin kundsupport skall dessa tider tydligt framgå på hemsidan.

2. Företagets support och tillgänglighet
Företaget skall svara på frågor från kunder via e-post inom 48 timmar från det att förfrågningen mottagits*. Om frågan inte kan besvaras inom 48 timmar skall kunden meddelas om detta inom 48 timmar och företaget skall då meddela orsaken till fördröjningen när konsumentens fråga kan besvaras.

3. Konsumentens rätt till hjälp
Konsumenten har alltid rätt att vända sig direkt till företaget för att få hjälp med reklamationer, ångerrätt samt annan hjälp som berör köp eller beställning även om företaget själv inte själv tillhandahåller varan eller tjänsten.

4. Produkten och totalkostnader
Det skall tydligt framgå om varan/tjänsten kan användas i Sverige. Dessutom skall konsumenten kunna se vad totalpriset är – inkluderat moms och andra skatter, avgifter och totala leveranskostnader. Säljare skall specificera den tid under vilken ett erbjudande gäller samt om varan finns i lager alternativt om den kan levereras enligt angivna villkor i nära anslutning till varan. Varans eller tjänstens egenskaper skall finnas utförligt beskrivna och tillgängliga innan det att ett köpavtal ingås mellan köparen och säljaren.

5. Leveranstider
Konsumenten skall vid köptillfället informeras om maximal leveranstid från det att beställning gjorts. Om företaget INTE kan leverera inom avtalad tid skall konsumenten utan dröjsmål informeras om anledningen till förseningen och upplysas om en ny leverenstidpunkt. Konsumenten skall då ha rätt att häva köpet utan kostnad.

6.  Återbetalning
Konsumenten har rätt att återfå pengarna inom 30 dagar om denne häver köpet från den dag då företaget mottagit meddelandet. Om företaget företar omleverans eller avhjälpande av felet vid reklamation skall eventuella fraktkostnader återbetalas inom 30 dagar från den dag företaget mottagit den reklamerade varan.

7. Ångerrätt
Konsumenten skall informeras om vad som gäller vid ångerrätt samt namn och adress dit man som konsument kan vända sig. Konsumenten skall ha rätt att utan kostnad öppna förpackningen för att kontrollera att varan fungerar. Vid försäljning av tjänster har konsumenten rätt att utnyttja ångerrätten från den dag då köpavtalet ingås. Om tjänsten har påbörjats innan ångerfristen (14 dagar) gått ut, skall företaget, med konsumentens samtycke, informera konsumenten om att ångerrätten upphör från det att tjänsten påbörjas.

8. Reklamation & Säljarens Garanti
Konsumenten skall informeras om vad som gäller vid reklamationer samt namn och adress dit man som konsument kan vända sig. Konsumenten skall ersättas för eventuella fraktkostnader. Trygg e-handels godkända företag lovar att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Villkoren för eventuella garantier som företaget lämnar skall tydligt framgå. Konsumenten har rätt att reklamera en vara eller tjänst om varans eller tjänstens egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag.

9. Manualer
En produkt ska åtföljas av den bruksanvisning i fysisk eller digital form som konsumenten behöver för användning av produkten, normalt ska bruksanvisningen vara på svenska.

10. Försäljning till minderåriga.
Företaget får inte ingå avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

11. Finansiell säkerhet
Företaget skall kunna uppvisa en finansiell stabilitet och god kreditvärdighet. Detta kommer att kontrolleras löpande av oberoende part. 

12. Säkra betalningslösningar
Om företaget eller extern part* hanterar kortuppgifter eller information vid direktöverföring skall den part som hanterar uppgifterna uppfylla kraven för PCI DSS. Företaget skall även använda teknik som möjliggör identifiering av kortinnehavaren. Om företaget lagrar personuppgifter skall konsumentens samtycke efterfrågas, personuppgifterna skall skyddas från externt intrång och hanteras enligt bestämmelserna i PUL.

*t.ex. Betalväxel (PSP), e-plattformsleverantör eller webbhotell.


<< Tillbaka till föregående sida